Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.sportnik.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Спортник ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия 
• “www.sportnik.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки,от името на Спортник ЕООД.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Спортник ЕООД. 

• Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка,без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата,като последната е задраскана.

• При липса на складова наличност от заявената стока Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. 

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка. 

• Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента,да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му. 

• Спортник ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.spotnik.bg”. 

•Спортник ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули. 
• Спортник ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация.

Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите. 
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна.

Спортник ЕООД  допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери,за което не носи отговорност. 

• Направеното категоризиране на артикулите по предназначение (филтър "Спорт") е примерно. 
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС. 

II. Права и задължения на страните
1. Спортник ЕООД се задължава: 
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни; 
• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката); 
• гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта. 
2. Клиентът се задължава: 
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки 
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. 
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде ивършена на части..
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети Спортник ЕООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Спортник ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр. София 1505, ул.Георги Обретенов 9,Спортник ЕООД,  Интернет магазин.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1000, ул. Георги Обретенов 9,Спортник ЕООД,  Интернет магазин. Връщането се допуска при следните условия: 
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Спортник ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Спортник ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава); 
• клиентът съгласува с представител на Спортник ЕООД адреса, на който Спортник ЕООД  желае да получи обратно стоката; 
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на Спортник ЕООД адрес. 
Спортник ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

III. Лични данни 
• Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Спортник ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. 
• Спортник ЕООД чрез "www.sportnik.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:eshop@sportnik.bg
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ Спортник ЕООД чрез www.sportnik.bg”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

IV. Разкриване на информацията 
• “ Спортник ЕООД чрез www.sportnik.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
• Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност 
• Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Спортник ЕООД чрез “www.sportnik.bg”.

VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Спортник ЕООД съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия:
1. Фирма Спортник ЕООД  дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената техника; 
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители; 
• гаранционен срок на закупената стока; 
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, Спортник ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

VIII. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.